newsdesk@business-northeast.com

+91 6026176848

More forecasts: New York weather 30 days

गाहाय मन्थ्रि मदीनि मस्क' दावबायनाय: भारतनि बांलांनाय फालांगियारि खहाया नोजोराव

BNE News Desk , July 9, 2024
Spread the love

रासियानिफ्राय लाबोनाया रांखान्थियारि बोसोर 23 मायथाइयाव 60 बिलियन डलारसिम बांदोंमोन, जाय एप्रिल-मे 2024 मायथाइयाव 12.39 डलारमोन।

भारतनि बांलांनाय फालांगियारि खहानि आनदोआव द्विपक्षीय फालांगिखौ बांहोनाया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदीनि रासिया दावबायनायाव लानो गोनां गाहाय आयदाफोरनि गेजेराव मोनसे महरै नुनो मोनो।

गाहाय मन्थ्रिया 22थि भारत-रासिया बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय साननैनि थाखाय मस्क'आव दावबायहैदों।
दावबायनायनि सिगां, गुबुन हादोरारि नेहाथारि बिनय क्वात्राया बुंदोंमोन दि आबाद, दारिमिन, मुलि एबा सिबिथायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव भारतनिफ्राय रासियासिम दैथायहरनायखौ बांहोनानै फालांगियारि बेलेबेजेखौ फोसाबनो नाजानाय जागोन।

क्वात्राया बावैसो जानाय मोनसे मीडिया ब्रीफिंआव बुंदोंमोन, "आयात आरो दैथायहरनायाव बेलेबेजेखौ लानानै मोन्नै हादोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय सावरायनाया जागासिनो दं, आरो बेयो जेब्लाबो द्विपक्षीय फालांगि सावरायनायाव मोनसे गोनांथार आयदा जानानै दं।

भारत आरो रासियानि गेजेराव बायजोआरि फालांगिया 2025 मायथाइनि थाखाय थि खालामनाय 25 बिलियन डलारनि थांखिखौ बारखाबाय। रांखान्थियारि बोसोर 23 मायथाइयाव, भारत-रासिया गेजेरारि फालांगिया 65 बिलियन डलारनि खाथियाव सौहैदोंमोन, गुबैयै थाव लाबोनायनि जाहोनाव। नंगुबैयै, रासियाया रांखान्थियारि बोसोर 24 मायथाइयाव भारतनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन फालांगियारि बाहागोआरिमोन। फारसेथिं रासियानो भारतनि दैथायहरनाया 4.26 बिलियन डलारमोन, जाय बोसोराव 78.3 जौखोन्दो बांदों। रासियानिफ्राय भारतनि लाबोनाया रांखान्थियारि बोसोर 24 मायथाइयाव 952 जौखोन्दो बांनानै 61.44 बिलियन डलार जाहैदोंमोन, जाय रांखान्थियारि बोसोर 23 मायथाइयाव 5.84 बिलियन डलारमोन, जाय GTRI नि बिजिरनाय बायदिब्ला फालांगियारि खहाखौ 3.45 बिलियन डलारनिफ्राय 57.18 बिलियन डलारसिम बांहोदोंमोन।

सोलिफु रांखान्थियारि बोसोरनि गिबि नै दानावबो, रासियानिफ्राय भारतनि लाबोनाया बोसोराव 20.28 जौखोन्दो बांनानै 12.39 बिलियन डलार जाबाय, बबेखानि बेनि दैथायहरनाया 30.65 जौखोन्दो बांनानै 0.83 बिलियन डलार जाबाय। बे बोसोरनि एप्रिल आरो मेआव 10.12 बिलियन डलार लाबोनायजों क्रुड पेट्रलियामा रासियानिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन लाबोजानाय, बेनि उनाव खैला आरो क'क, पेट्र'लियाम दिहुनथायफोर, मैगं-थाइगंनि थाव आरो हासारफोर बायदि गुबुन बेसादफोर दं। भारतनिफ्राय रासियासिम दैथायहरजानाय गोजौसिन बेसादफोरनि मादाव कम्प्यूटार हार्डवेयर, मुलि बानायनाय, आद्रा थानाय रासायनारि आरो एलुमिनियामनि दिहुनथायफोर दं।

ALSO READ: मनुमति मुचाहारीआ 300 सोद्रोमा समबाय आफादखौ जौगानायनि फारसे दैदेनदों