newsdesk@business-northeast.com

+91 6026176848

More forecasts: New York weather 30 days

पियुष गयेलआ भारत-EFTA गोरोबथानि सिङाव रां थिसननायनि रादायफोरखौ सिगांथिं लांनो थाखाय स्विट्जारलेन्डआव दावबायगोन

BNE News Desk , July 10, 2024
Spread the love

मिरु फालांगि आरो दारिमिन मन्थ्रिआ बुङो दि भारतआ भारत-UK FTA नि सिङाव सावरायनो थाखाय रादाय होदोंमोन; मस्लाफोराव गुबुंले जानाया जोबोद फिसा।

मिरु फालांगि आरो दारिमिन मन्थ्रि पियुष गोयलआ मोनब्रै हादोर इउर'पियान ब्लक एबा EFTA जों भारतनि बावैसो सागान होजानाय उदां फालांगि गोरोबथानि बाहागो महरै रादाय होनायफोरखौ सिगांथिं लांनो थाखाय बे रबिबार (14 जुलाइ) आव स्विट्जारलेन्डआव थांगोन। बिथाङा बेखौबो रेबगान्थि खालामदोंमोन दि मुलुगनां कम्पानिफोरा भारताव रां थिसननो गोसो गुदुं आरो नखरारि फार्मफोरजों लोगो जागासिनो दं।
 
बुधबाराव FICCI नि हायुंआरि मावफुं आफादनि मेलाव बिबुंथि होनानै, गोयलआ बुंदोंमोन, "आं EFTA गोरोबथानि सिङाव $100 बिलियन डलारनि FDI रां थिसननायनि जोंनि रादाइखौ सिगांथिं लांनो थाखाय रबिबाराव स्विट्जारलेन्डआव थांगोन।" रादाय होनाया खालि गुबुन हादोरारि थोंजों रां थिसननायनि थाखायल' आरो गुबुन हादोरारि पर्टफ'लिय' रां थिसननाय एबा इक्विटी रां थिसननायनि थाखाय नङा।

मन्थ्रिआ बेखौबो रेबगान्थि खालामदोंमोन दि जुदि EFTA आ रां थिसननायनि रादायफोरखौ आबुं खालामाब्ला भारतआ फालांगियारि गोरोबथानि सिङाव होनाय रेहायफोरखौ बोखारनो हागोन।
 
भारत आरो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नर्वे आरो लिकटेंस्टाइननि मोनब्रै हादोर इउर'पनि ब्लकआ बे बोसोरनि 10 मार्चखालि  फालांगि आरो रांखान्थियारि बाहागोआरि गोरोबथा (TEPA) आव सागान होदोंमोन। गोरोबथानि बाहागो महरै, EFTA आ फैगौ 15 बोसोराव भारताव थोंजोङै गुबुन हादोरारि रां थिसननायनि स्टकखौ 100 बिलियन डलारसिम बांहोनो आरो बेबादि रां थिसननायनि गेजेरजों भारताव 1 मिलियन थोंजों साख्रि सोरजिनायाव खाबु होनो थाखाय रां थिसननायखौ बांहोनो रादाय होदों।

"आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नर्वे आरो स्विट्जरलैंडआव आं जाय गोसो गुदुं मोनगासिनो दं, बेयो आंखौ फोथायहोयो दि जुदि जों गासैबो बांसिन फैगासिनो दंब्ला जों थारैनो बै (रादाइ) खौ बारलांनो हागौ। बिसोरो भारतारि बाहागोआरिफोर आरो रां थिसनगिरिफोरखौ नागिरगोन, "गोयलआ बुंदोंमोन।
 
बे समावनो, गुबुन फारसेथिं खौरां बुथुमगिरिफोरजों रायज्लायनायाव, गोयलआ ब्रिटेनआव गोदान लेबर पार्टी सोरखारजों भारत-UK FTA नि थाखाय सावरायबाय थानो थाखाय भारतनि रादाइखौबो गोसो होदोंमोन।
 
भारतारि मसलाफोर दैथायहरनाया गुबुंले जानायनि आयदायाव, मन्थ्रिआ बुंदोंमोन दि भारतारि दैथायहरग्राफोरा गुन गोनां मानथाखोनि बादै सांग्रां आरो माखासे मस्लाफोरनि कन्साइनमेन्टफोरनि जेंनाया जोबोद बाङाइमोन आरो बेखौ बारायनानै बुंनो नाङा।

ALSO READ: Samsung electronics faces indefinite strike by workers seeking better pay and benefits